En del av det naturliga kretsloppet

Växtnäring

Växtnäringsinnehåll i biogödsel

Näringsinnehållet i biogödsel varierar mellan olika anläggningar beroende på vilka råvaror som rötas, vilken process som anläggningen använder och hur processen fungerar. Biogödsel innehåller alla de växtnäringsämnen och spårelement som finns i de råvaror som används i processen. Det som försvinner under processen är det lättomsättbara kolet som omvandlas till metan. 

Under processen ökar pH och kvävet mineraliseras till ammonium-N samtidigt som halten kol (C) och torrsubstans (TS) minskar. C/N-kvoten sjunker och med ett lägre C/N-kvot ökar kvävets växttillgänglighet. Samtidigt ger det högre pH-värdet en ökad risk för kväveförluster i form av ammoniak vid lagring och spridning.

Växtnäringsinnehåll i SPCR 120-certifierad biogödsel

Analysdata från 20 samrötningsanläggningar år 2016. Råvarorna bestod av 35 % livsmedelsindustriavfall, 24 % källsorterat matavfall, 23 % gödsel, 12 % slakteriavfall och 6 % övrigt.
TS-halt (%) Tot-N (kg/ton) NH4-N (kg/ton) Tot-P (kg/ton) Tot-K (kg/ton)
Medel 4,2 4,9 3,2 0,55 1,9
Median 4,1 4,8 3,0 0,57 1,7
Max 7,2 21 18 1,4 4,8
Min 1,0 0,6 0,3 0,09 0,28