En del av det naturliga kretsloppet

Vad är biogödsel?

Biogas- och biogödselproduktion hänger ihop. I en biogasanläggning produceras dessa två produkter samtidigt genom att t ex gödsel, matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin m.m. bryts ner under anaeroba (syrefria) förhållanden. Biogödseln kan med fördel användas som ett näringsrikt gödselmedel.

Läs mer

Mikroplaster i kretsloppet

Rapporten innehåller metoder och resultat från en inledande kartläggning av mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet. Resultaten ger bland annat en bild av hur mikroplastinnehållet kan se ut i inkommande avloppsvatten (efter rensgaller), utgående avloppsvatten, slam, slamgödslad jord och biogödsel, samt vilka plasttyper som kan förekomma.

Ladda ned rapporten här!

Biogödsel - en naturlig del i lantbruket

- Min upplevelse är att biogödsel jag använder möter grödornas behov på ett bättre sätt än tidigare! Jonas Runevad på gården Li i Abildt utanför Falkenberg bedriver integrerad slaktsvinsproduktion och brukar ca 180 ha åkermark. Sedan 2007 har han använt biogödsel i lantbruket.

Läs mer

Åtgärder för att minimera växthusgasutsläpp från lager med rötad och orötad gödsel

Ny rapport från RISE (Research Institutes of Sweden). Kunskap om effektiva, funktionella och ekonomiska åtgärder krävs för att säkerställa små utsläpp av växthusgaser från lager med både orötad och rötad gödsel. I detta treåriga projekt har olika tänkbara åtgärder i flytgödsellager studerats genom mätning av växthusgaserna metan och lustgas under sommarförhållanden.

Ladda ned rapporten

Från matavfall till åkermark

I en biogasanläggning kan flera sorters råvaror rötas som t ex matavfall och gödsel i syfte att producera biogödsel och biogas. Biogödsel innehåller alla de näringsämnen som finns i den inkommande råvaran och sluter därmed kretsloppet mellan stad och land samt minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Läs mer

Anläggningar med certifierad biogödsel eller kompost

Är du intresserad av att leverera eller använda certifierad biogödsel eller kompost? I dagsläget har 19 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och en kompostanläggning certifikat enligt SPCR 152.

Hitta biogödsel!

Möjligheter till nya gödselprodukter

I en förstudie undersöks möjligheterna att producera nya gödselprodukter baserade på rötrester från biogasproduktionen. Rapporten beskriver nya forskningsresultat, ny teknik samt tips från Europeiska projekt som arbetar med liknade frågeställningar. Rapporten är skriven av Sara Bergström Nilsson

Ladda ner rapporten