Spridningsteknik för lägre ammoniakavgång

Ett alternativ till spridning med släpslang är myllningsaggregat. Fördelen med släpslangstekniken är dess höga kapacitet och att den är skonsam mot grödan. Fördelen med myllningsaggregat är lägre risk för ammoniakförluster. Då biogödsel ofta har högt pH och högt innehåll av ammonium-N kan detta i vissa situationer vara extra värdefullt. Exempelvis vid spridning en varm och blåsig sommardag, då ammoniakförlusterna annars riskerar att vara höga. En annan fördel med myllningsaggregat är att risken för luktolägenheter minskar när gödsel sprids nära bebyggelse.

Biogödselns höga pH-värde och höga innehåll av ammonium-N ökar generellt sett risken för ammoniakavgång jämfört med stallgödsel. Samtidigt har biogödsel ofta lägre TS-halt vilket innebär att den lättare tränger ner i marken, vilket i sin tur minskar risken för ammoniakavgång. Hur stora spridningsförlusterna av ammoniak blir i praktiken varierar. Försöken visar att bra spridningsteknik och snabb och effektiv nedmyllning är avgörande för att minska risken för kväveförluster genom ammoniakavgång.

Läs mer:

Greppa Näringen

Greppa Näringens praktiska råd:

Din stallgödsel är värdefull