Är biogödsel lönsamt för mig?

Det finns många anledningar till att använda biogödsel till sina grödor. Biogödsel är ett organiskt gödselmedel som innehåller:

  • Hög andel lättillgängligt kväve
  • Långtidsverkande växtnäringsämnen
  • Mikronäringsämnen
  • Mullbildande ämnen

Biogödseln tillför jorden organiskt material som gör att mullhalten bibehålls eller till och med ökar vid långvarig användning. Läs mer i faktabladet "Bördighetseffekt av biogödsel" (se länk till höger).

På rena växtodlingsgårdar utan vallodling är biogödsel extra intressant eftersom lång användning av enbart mineralgödsel ger minskade mullhalter och därmed på sikt även minskad bördighet. Störst effekt ser man på lerjordar med låga mullhalter.

Även för det ekologiska lantbruket är biogödsel ett viktigt gödselmedel. I ekologiskt lantbruk finns det en begränsad mängd kvävegödselmedel att använda. Värdet är därför extra högt av ett flytande gödselmedel med hög andel lättillgängligt kväve som kan spridas i växande gröda när grödans kvävebehov är som störst.

Biogödsel minskar lantbrukets behov av importerade gödselmedel och bidrar till att växtnäringen i t ex restprodukter från livsmedelsindustri och matavfall recirkuleras och kretsloppet mellan stad och land sluts.

Har du som lantbrukare ett långvarigt avtal med en biogasanläggning att ta emot biogödsel så löper du mindre risk att drabbas av de negativa effekterna av ökade mineralgödselpriser.

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted