En del av det naturliga kretsloppet

Ekologisk produktion

Vad gäller vid ekologisk produktion?

Beroende på vad som rötas i en biogasanläggning, avgörs om biogödseln behöver vara KRAV-certifierad, tillåtetbedömd eller inte kontrollerad alls.

Gödselmedel som är tillåtna att användas i ekologisk produktion får också rötas och användas i ekologisk produktion. Används råvaror som är godkända för ekologisk produktion i rötningsprocessen så är också biogödseln godkänd i ekologisk odling. Då behövs inga extra kontroller eller certifieringar. Det är tillåtet att använda biogödsel även från biogasproduktion där slakteriavfall används i rötningen. Däremot finns en begränsning när det gäller varifrån slakteriavfallet kommer. Det är samma regler som vid användningen av stallgödsel från konventionell odling d v s det får inte ingå gödsel från djur som är:

  • Genetiskt modifierade
  • Som fått GMO-foder som kan innehålla grobart material
  • Djur som är uppfödda i bur
  • Det får inte ingå gödselblandningar där avföring eller avloppsslam ingår

Jordbruksverket har tolkat EU:s regelverk så att biogödsel som innehåller slakteriavfall får inte spridas grödan, men däremot före sådd eller i grödan. Biogödseln kan spridas före sådd eller om den sprids i vall kan man ytmylla biogödseln med hjälp av en släpskoramp. På så sätt undviks kontakt med grödan samtidigt som ammoniakavgången begränsas.

Lantbruk med KRAV-certifierad produktion måste anpassa tillförseln av näring och tungmetaller till åkern efter KRAVs regler. En producent av biogödsel behöver därför göra en beräkning som visar hur stor giva av biogödsel som får spridas per hektar baserat på den högsta tillåtna givan av olika tungmetaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, Ag) och växtnäringsämnen (N, P). Mängden tungmetaller som får tillföras per år finns angivna i regel 4.4.7 (sid 84) eller 12.3.2 och 12.3.3(s.198) i Kravs regler 2017.

När behöver biogödseln vara KRAV-certifierad?

En biogödsel från en biogasanläggning som rötar hushållsavfall (inklusive avfall från storkök och restauranger) eller slakteriavfall och som vill leverera biogödsel till ekologiska gårdar måste certifieras enligt KRAV. Det finns också regler för hur matavfallet ska vara insamlat, se jordbruksverkets hemsida för information om godkända insamlingssystem.

När räcker det med att biogödseln är ”tillåtetbedömd”?

Om en biogasanläggning rötar en blandning av gödsel som är tillåten inom ekologisk produktion tillsammans med icke tillåten gödsel, kan biogasanläggningen välja få rötresten ”tillåtetbedömd”. Endast den andel av rötresten som motsvarar substratets andel av tillåten gödsel får spridas i den KRAV-certifierade produktionen. Minst 5 % av substratet ska komma från ekologisk produktion.

Tillåtetbedömd biogödsel får användas i den ekologiska produktionen, men biogasanläggningen får inte använda sig av KRAV-märket i marknadsföringen eller på en eventuell förpackning. Däremot får anläggningen ange det i produktinformationen. En biogasanläggning som vill få sin biogödsel tillåtetbedömd ska kontakta ett certifieringsbolag för en kontroll. En tillåtetbedömning gäller i tre år, sedan måste anläggningen omprövas.

När behöver inte biogödseln certifieras eller vara tillåtetbedömd?

Ingen certifiering eller tillåtetbedömning behövs om biogasanläggningen endast rötar ekologisk stallgödsel, växtmaterial, eller andra enligt KRAV tillåtna gödselmedel. Konventionell stallgödsel får ingå, men med vissa undantag enligt regel 4.8.5. När tillåtna och otillåtna stallgödselmedel rötas i en gemensam biogasanläggning får andel biogödsel som motsvarar andelen tillåten gödsel användas i EU-ekologisk certifierad produktion. Minst 5 % av de råvaror som tillförs biogasanläggningen på volyms- och årsbasis måste dock komma från ekologisk produktion. Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet och på årsbasis.

Läs mer i länken höger (KRAVs regler 2018).