En del av det naturliga kretsloppet

Ekologisk produktion

Vad gäller vid ekologisk produktion?

Gödselmedel som är tillåtna att användas i ekologisk produktion får också rötas och användas i ekologisk produktion. Används råvaror som är godkända för ekologisk produktion i rötningsprocessen så är också biogödseln godkänd i ekologisk odling.

Det är tillåtet att använda källsorterat vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall från ett slutet och övervakat insamlingssystem som uttryckligen är godkänt av Jordbruksverket, läs mer i länken till höger. 

Läs mer om vad som gäller för gränsvärden för tillförsel av tungmetaller till åkermark i KRAVs regelverk (s. 84 regel 4.4.7), se länk till höger.

Det är tillåtet att använda biogödsel även från biogasproduktion där slakteriavfall används i rötningen. Däremot finns en begränsning när det gäller varifrån slakteriavfallet kommer. Det är samma regler som vid användningen av stallgödsel från konventionell odling d v s det får inte ingå gödsel från djur som är:

  • Genetiskt modifierade
  • Som fått GMO-foder som kan innehålla grobart material
  • Djur som är uppfödda i bur
  • Det får inte ingå gödselblandningar där avföring eller avloppsslam ingår

När tillåtna och otillåtna stallgödselmedel rötas i en gemensam biogasanläggning får andel biogödsel som motsvarar andelen tillåten gödsel användas i EU-ekologisk certifierad produktion. Minst 5 % av de råvaror som tillförs biogasanläggningen på volyms- och årsbasis måste dock komma från ekologisk produktion. Beräkningarna ska göras på torrsubstansinnehållet och på årsbasis.

Vid certifiering enligt KRAVs regler ska biogödsel från en anläggning med både otillåten och tillåten råvarumix vara KRAV-certifierad enligt kapitel 12 eller tillåtetbedömd enligt KRAV-regel 4.1.8, vilket innebär att gården som använder biogödseln har ett tillåtetbevis att biogödseln får användas. Läs mer i länken höger (KRAVs regler 2017). 

Certifiering enligt KRAV tillåter inte att biogödsel som innehåller animaliska biprodukter sprids på slåtter- och betesvall, på grönfoder, grönsaker eller på ätliga delar av andra grödor. Men biogödsel får myllas ner i samband med sådd eller insådd i dessa grödor.