Renure, kväve framställt från stallgödsel

”Renure” är näringssalter renade från stallgödsel eller biogödsel. Nya EU-regler är på gång som gör att dessa kommer att kunna säljas i alla EU-länder. Målet är att delvis ersätta mineralkväve med kvävesalter från organiska gödselmedel.

På en internationell konferens om förädling av organiska gödselmedel, presenterade representanter från EU-kommissionen ett nytt begrepp: ”Renure”. Namnet kommer från Recycling Nitrogen from manURE. ”Renure” är alltså ett kvävegödselmedel vars ursprung är stallgödsel, men vars egenskaper är likartade mineralgödsel. Kravet är att minst 90% av totalkvävet i gödselmedlet ska utgöras av mineralkväve eller att kol/kvävekvoten maximalt får vara 3. ”Renure” får inte försämra jordens bördighet exempelvis genom föroreningar, och dess effekt på klimatet ska undersökas. Växtnäringstillgängligheten i varje produkt ska också utvärderas. EU-kommissionen har granskat ett antal gödselsepareringsprodukter och fann att flera existerande gödselsepareringsprodukter skulle kunna kallas ”renure” exempelvis ammoniumsulfat från syra skrubbers och vätskefraktionen från centrifugerad biogödsel.

Användningen av ”renure” kommer inte att styras av regelverket för stallgödsel (max 170 kg N/ha) utan av regler för mineralgödsel. Tanken är att renure-kväve ska kunna ersätta mineralkväve producerat med fossila energikällor. Det finns ett pilotområde i Belgien där målet är att inget mineralkväve ska tillföras, utan allt näringsbehov ska täckas av stallgödsel, biogödsel, renure och andra mineralsalter, produkter av lokalt separerad gödsel.

CE-märkning av gödsel
Inom de närmaste åren kommer renure-gödselmedel att kunna CE-märkas i EU. För att få en CE-märkning behöver gödseln uppnå vissa kvalitetskrav angående exempelvis innehåll av tungmetaller m.m. Märkningen är frivillig, men en CE-märkt gödsel får säljas i alla EU-länder och kan inte förbjudas av någon regering i ett EU-land.