Risker med användning av biogödsel

Tungmetaller

Vilka halter av tungmetaller som biogödsel innehåller beror på vilka olika råvaror som används i processen. T ex innehåller potatis, morot och selleri högre innehåll av kadmium. Även soja har visat höga värden kadmium per kg färskvikt. Varje år redovisas innehållet av tungmetaller i certifierad biogödsel i årsrapporten för Certifierad återvinning (rapporten kan laddas ner till höger). Under 2018 var kadmiumfosfor-kvoten i medel 23 mg Cd/kg P baserat på analysdata från de certifierade biogasanläggningarna.

Anläggningar som huvudsakligen använder stallgödsel och även slakteriavfall har visat sig ha högre halter av zink och koppar i biogödseln jämfört med anläggningar som framförallt behandlar hushållsavfall och andra typer av råvaror. Innehållet av nickel verkar öka då inkommande råvarorna domineras av slakteriavfall. Där matavfall utgör en stor del av råvarubasen tenderar innehållet av bly och krom vara något högre.

Innehållet av metaller i biogödsel regleras i SPCR 120 liksom tillförseln av metaller som är tillåtna att spridas på åkermark.

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted

Läkemedelsrester

Risken för läkemedelsrester i biogödseln bedöms som liten. I plockanalyser gjorda på källsorterat hushållsavfall har felsorterade läkemedelsrester främst hittas i fraktionen ”brännbart” d v s i restavfallet. Även i stallgödsel är risken liten för att hitta läkemedelsrester.

Synliga föroreningar

Synliga föroreningar är främmande föremål såsom plast, glas, metall och kompositmaterial som är större än 2 mm. Den största risken för synliga föroreningar är felsorteringar i källsorterat matavfall från hushåll.

De allra flesta främmande föremål och felsorteringar sorteras bort i förbehandlingen, men vissa material kan vara svårare att avlägsna och det är därför mycket viktigt att jobba med kvalitetssäkring uppströms för att råvarorna in i biogasanläggningen ska vara så rena som möjligt.

Inom certifieringssystemet Certifierad återvinning är det ett stort fokus på synliga föroreningar sedan ett par år bakåt i tiden. Som ett led i att uppnå certifieringssystemets nollvision för synliga föroreningar så har krav på leverantörsbedömning införts i certifieringsreglerna. Sedan 2016 har också en ny analysmetod för synliga föroreningar införts samt ett tuffare gränsvärde än tidigare. Gränsvärdet för synliga föroreningar skärptes ytterligare 1 januari 2020.

Arbetet med att minska synliga föroreningar i biogödsel fortsätter att vara ett prioriterat område för att bibehålla biogödselns höga trovärdighet.

Kvalitetsarbete minskar risken för oönskade ämnen

I certifieringsreglerna SPCR 120 ställs krav på andrapartsrevision av råvaruleverantörer