Giva efter växtnäringsinnehåll

För alla organiska gödselmedel gäller att maximalt 22 kg total-P får tillföras som genomsnitt per hektar. Genomsnittet får beräknas över en femårsperiod och över hela den spridningsareal som krävs för den totala mängd som sprids. All spridningsareal som krävs måste också gödslas någon gång under femårsperioden.

Givan som är möjlig att sprida beror på biogödselns innehåll och var i landet du bor. Det är viktigt att använda biogödselns analysvärde när givan beräknas så den anpassas till grödans behov. Sverige är indelade i nitratkänsliga områden och icke nitratkänsliga områden och spridningsreglerna är olika i de olika områdena. I Skåne, Halland och Blekinge är risken extra stor för kväveläckage och där finns det extra begränsningar i kvävegivorna beroende på gröda och spridningstidpunkt. Läs mer om vilka givor som är tillåtna i de olika områdena beroende på tidpunkt och gröda på Jordbruksverkets webbplats.

Krav på dokumentation

För att kunna visa att begränsningarna för kväve och fosfor följs finns det krav på dokumentation. Organiska gödselmedel som kommer in till gården ska noteras med avseende på gödselslag, mängder, hur mycket fosfor det motsvarar, när och från vem de kommer. Anteckningarna ska sparas i sex år. Inom känsliga områden krävs även en beskrivning av hur kvävegivan beräknats, t ex i en gödslingsplan.

Giva efter metallinnehåll

Det finns ännu inga lagkrav som reglerar metallinnehållet i stallgödsel och biogödsel eller vilka mängder metaller som får tillföras. För certifierad biogödsel gäller dock de gränsvärden som återfinns i certifieringsreglerna, I SPCR 120. Läs mer i avsnittet om "Certifiering".

Om inte något annat kvalitetssäkringssystem eller uppköpare ställer krav certifierad biogödsel så rekommenderas att regelverket för tillförsel av metaller i avloppsslam följs för att inte riskera markens långsiktiga bördighet. Läs mer om rikt- och gränsvärden för metallinnehåll i organiska gödselmedel och mängd metall som högst får tillföras i olika regelverk i faktabladet ”Regelverk som styr användningen av biogödsel”.