Vad är biogödsel?

Biogas- och biogödselproduktion hänger ihop. I en biogasanläggning produceras dessa två produkter samtidigt genom att t ex gödsel, matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin m m bryts ner under anaeroba (syrefria) förhållanden. Biogasen, som i huvudsak består av metan och koldioxid, kan användas till att tillverka el- och/eller värme eller som drivmedel. Biogödseln kan med fördel användas som ett näringsrikt gödselmedel.

Biogödsel sluter kretsloppet mellan stad och land och minskar behovet av importerad mineralgödsel. Biogödsel är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket och tillför marken både mull och växtnäringsämnen.

Om t ex allt matavfall från hushållen samlas in och används som växtnäring räcker det för att ersätta 7 % av det fosfor som importeras i form av mineralgödsel.

Kretslopp