Ord och begrepp

Rötrest

Produkt som bildas efter rötning av organiskt material och som innehåller vatten, icke nedbrutet material, näringsämnen och mikroorganismer.

Biogödsel

När råvarorna i processen är organiskt material från livsmedel- och/eller foderkedjan t ex rena källsorterade avfallsslag, stallgödsel, grödor och skörderester kallar man denna rötrest biogödsel. Biogödsel produceras i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Inga former av avloppsfraktioner, t ex avloppsslam, är tillåtet som råvara i biogödsel.

Certifierad biogödsel

Biogödsel certifierad enligt regelsystemet för Certifierad återvinning, SPCR 120.

Certifierad återvinning

Certifierad återvinning är branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel för användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. Varumärket ägs av Avfall Sverige. Läs mer om Certifierad återvinning här.

SPCR 120

Certifierad återvinnings certifieringsregler för biogödsel. Certifieringsorgan är RISE Research Institutes of Sweden. Certifieringen innebär bl a att det finns en lista på godkända substrat (råvaror) och att biogödseln är hygieniserad samt uppfyller krav på gränsvärden för innehåll av oönskade ämnen.

Samrötning

Rötning av flera olika typer av råvaror t ex källsorterat matavfall, grödor och gödsel, dock ej substrat från VA-sektorn som t ex slam från avloppsreningsverk.

Samrötningsanläggning

Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, t.ex. källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor, dock inte avloppsslam. Krav på hygienisering av substratet finns ofta.

Gårdsanläggning

Biogasanläggning som till största delen (minst 50 %) rötar gödsel och annat rötbart material från gården. Som ett riktvärde brukar maximalt tre gårdar kunna leverera råvaror till en och samma anläggning för att anläggningen ska klassas som gårdsanläggning och det ska inte finnas något krav på hygienisering av råvarorna.

Industrigasanläggning

Industrigasanläggningar kan vara mejerier, pappersmassaproducenter eller andra typer av industrier som rötar egna avfallsprodukter. Denna anläggningstyp används främst inom rapportering av biogasstatistiken som Energimyndigheten publicerar årligen.

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk rötas avloppsslam för att minska volymen slam och producera biogas. Rötresten som bildas under processen kallas rötslam.

Rötslam

Rötrest som bildas efter rötning av avloppsslam från avloppsreningsverk.

Revaq

Certifieringssystem för avloppsreningsverk, och drivs av Svenskt Vatten. Läs mer om Revaq här.

Definitionen av matavfall

Den definition av matavfall som återfinns i regelverket för animaliska biprodukter är: alla typer av matavfall, inklusive använd matolja, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet centralkök och hushållskök.

Med matavfall avses därmed bara sådant som kommer från kök, alltså inte från industrin eller från butiker. Organiskt avfall från butiker klassas, enligt regelverket för animaliska biprodukter, som före detta livsmedel.

Kvalitetssäkrad biogödsel

Läs mer om certifierad biogödsel