Råvaror till biogödselproduktion

Allt organiskt material kan rötas, d v s processas under anaeroba, (syrefria) förhållanden. Ju mer lättomsatt det organiska materialet är desto mer biogas produceras och därför är de mest lättnedbrytbara råvarorna mest attraktiva för biogasanläggningarna.

Biogödsel produceras från anläggningar som använder organiskt material från livsmedel- och/eller foderkedjan t ex rena källsorterade avfallsslag, stallgödsel, grödor och skörderester.

Råvarufördelning samrötningsanläggningar 2017

Källa: Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017, Energimyndigheten

Läs mer:

Substrathandboken

Matavfall som råvara

Matavfall från hushåll, restauranger, butiker m m är en viktig råvara inom svensk biogödsel- och biogasproduktion. Läs mer om matavfall som råvara.