Växtnäringsinnehåll i biogödsel

Näringsinnehållet i biogödsel varierar mellan olika anläggningar beroende på vilka råvaror som rötas, vilken process som anläggningen använder och hur processen fungerar. Biogödsel innehåller alla de växtnäringsämnen och spårelement som finns i de råvaror som används i processen. Det som försvinner under processen är det lättomsättbara kolet som omvandlas till metan.

Under processen ökar pH och kvävet mineraliseras till ammonium-N samtidigt som halten kol (C) och torrsubstans (TS) minskar. C/N-kvoten sjunker och med ett lägre C/N-kvot ökar kvävets växttillgänglighet. Samtidigt ger det högre pH-värdet en ökad risk för kväveförluster i form av ammoniak vid lagring och spridning.

Växtnäringsinnehåll i SPCR 120-certifierad biogödsel

Analysdata från 19 samrötningsanläggningar år 2017. Råvarorna bestod av 12 % slakteriavfall, 23 % livsmedelsindustrin, 16 % stallgödsel, 4 % odlade grödor, 10 % övrigtl och 25 % matavfall.

TS-halt (%)

Tot-N (kg/ton)

NH4-N (kg/ton) Tot-P (kg/ton) Tot-K (kg/ton)
Medel 4,3 5,5 3,6 0,58 1,9
Median 4,4 5,2 3,3 0,57 1,8
Max 7,1 24 20 1,6 4
Min 1,0 0,72 0,33 0,09 0,23